Nhà nghỉ Yemen

76 đối tượng
bộ lọc

Yemen, Sanʿaʾ Governorate, Baraman, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Ma'rib Governorate, Al Jarr, village

Yemen, Dhamar Governorate, Aybah, village

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, صنعاء, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Ta'izz Governorate, Az Zahrah, village

Điện thoại: +967777319319

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Al Bayda' Governorate, Ahl al Fiddah, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \