Nhà nghỉ Yemen

76 đối tượng
bộ lọc

Yemen, صنعاء, Sana’a

Yemen, Ibb Governorate, Akamat ar Ribat, village

Yemen, Al Hudaydah Governorate, Mahwa Dahmash, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Điện thoại: +967777404551

Yemen, Ibb Governorate, Arasi, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Ibb Governorate, Dhi Shiraq, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Ta'izz Governorate, Ta'izz

Yemen, صنعاء, Sana’a

Yemen, Al Hudaydah Governorate, Al Hudaydah, shr` zyd, شارع 20.الدعوه

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Giờ mở cửa: 24/7

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \