Nhà nghỉ Madagascar

16 đối tượng
bộ lọc

Madagascar, Vakinankaratra, Antsirabe

Website: https://www.booking.com/

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Website: https://www.booking.com/

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo, Làlana Rainitovo, 18

Madagascar, Anjozorobe

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Sava, Daraina, village

Madagascar, Diana, Andoany

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Ambodiamontana, village

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Menabe, Manja

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Điện thoại: +261 (0) 34 17 920 50 / +261 (0) 32 02 356 01

Website: http://www.lakaze.org/

Madagascar, Analamanga, Anjozorobe

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \