Nhà nghỉ trong làng Nagymágocs, Hungary

đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Nagymágocs, village

Điện thoại: +36 63 363004

Website: http://www.nagymagocs.hu/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \