Nhà nghỉ trong thành phố Bitola, Cộng hòa Macedonia

4 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Điện thoại: +389 47 230 715

Website: http://hostel-domestika-bitola.eu/

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \