Nhà nghỉ Malaysia

707 đối tượng
bộ lọc

Malaysia, Selangor, Petaling Jaya

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Kuala Lumpur

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sarawak, Kuching

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sarawak, Kuching

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Selangor, Động Batu

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Perak, Ipoh

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sarawak, Kuching

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Johor, Pasir Gudang

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Malaysia, Johor, Bandar Penawar

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sabah, Sandakan

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \