Nhà nghỉ trong làng San José del Sur, Nicaragua

2 đối tượng
bộ lọc

Nicaragua, Rivas, San José del Sur, village

Website: https://www.booking.com/

Nicaragua, Rivas, San José del Sur, village

Điện thoại: +505 8612 6107

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \