Nhà nghỉ trong làng Nalan Neua, Lào

đối tượng
bộ lọc

Lào, Luangnamtha, Nalan Neua, village

Điện thoại: +856309969739

Website: http://www.luangnamtha-tourism-laos.de/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \