Nhà nghỉ trong thành phố Craiova, Romania

6 đối tượng
bộ lọc

Romania, Dolj, Craiova

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Romania, Dolj, Craiova

Website: https://www.booking.com/

Romania, Dolj, Craiova

Website: https://www.booking.com/

Romania, Dolj, Craiova

Romania, Dolj, Craiova

Romania, Dolj, Craiova

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \