Nhà nghỉ Singapore

181 đối tượng
bộ lọc

Singapore, Tân Gia Ba, South Bridge Road, 269

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Singapore, Tân Gia Ba, Boat Quay, 75

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba, Pagoda Street, 63

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Singapore, Tân Gia Ba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba, South Bridge Road, 259

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Singapore, Tân Gia Ba

Singapore, Tân Gia Ba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba, Seah Street, 3

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Singapore, Tân Gia Ba, Boat Quay, 51

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Singapore, Tân Gia Ba, Seah Street, 492

Website: https://www.booking.com/

Singapore, Tân Gia Ba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \