Nhà nghỉ Tajikistan

52 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Sughd Region, Panjakent

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \