Nhà nghỉ trong thị trấn Callander, Vương quốc Anh

3 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Scotland, Callander

Website: https://www.booking.com/

Vương quốc Anh, Scotland, Callander

Vương quốc Anh, Scotland, Callander

Điện thoại: 01877 331200

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \