Nhà nghỉ trong thành phố Ninh Bình, Việt Nam

25 đối tượng
bộ lọc

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Điện thoại: +84303618678

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình, Duong Hoang Hoa Tham, 1

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Điện thoại: 0972366192

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Điện thoại: 0972366192

Website: https://www.facebook.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Việt Nam, Ninh Binh province, Ninh Bình

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \