Nhà nghỉ trong thị trấn Yên Minh, Việt Nam

6 đối tượng
bộ lọc

Việt Nam, Ha Giang province, Yên Minh

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Ha Giang province, Yên Minh

Việt Nam, Ha Giang province, Yên Minh

Việt Nam, Ha Giang province, Yên Minh

Việt Nam, Ha Giang province, Yên Minh

Điện thoại: +84975278711

Việt Nam, Ha Giang province, Yên Minh

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \