Nhà nghỉ trong thành phố Hàng Châu, Trung Quốc

28 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Điện thoại: 0571-87988771

Giờ mở cửa: 24/7

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \