Nhà nghỉ trong thị trấn 南庄坪街道, Trung Quốc

3 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Hồ Nam, 南庄坪街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hồ Nam, 南庄坪街道

Điện thoại: +86-744-2166868

Trung Quốc, Hồ Nam, 南庄坪街道

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \