Nhà nghỉ trong làng 水磨村, Trung Quốc

2 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Hà Nam, 水磨村, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Hà Nam, 水磨村, village

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \