Nhà thờ trong thành phố Leeuwarden, Hà Lan

20 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Sophialaan, 3

Mệnh giá: mormon

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl/

Mệnh giá: mennonite

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Sandymount Green, 95

Mệnh giá: lutheran

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: http://www.defontein058.nl/

Mệnh giá: PKN

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://gkvmorgenster.nl

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Grote Kerkstraat, 222

Website: https://leeuwarden.remonstranten.nl/

Mệnh giá: remonstrant

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.titusbrandsmaparochie.nl/

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: http://desalvator.nl/

Mệnh giá: evangelical

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Jan van Scorelstraat, 76

Website: http://parkkerk.nl/

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Jacobijnerkerkhof, 95

Website: http://grotekerkleeuwarden.nl/

Mệnh giá: PKN

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: http://leeuwarden.christengemeenschap.nl

Mệnh giá: Christian Community

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.titusbrandsmaparochie.nl/

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: http://www.cgkleeuwarden.nl/

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Điện thoại: +31 58 2122665

Website: http://www.fenix-goedeherder.nl/

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: http://www.kurioskerk.nl/

Mệnh giá: PKN

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Leeuwarden (Friesland), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\