Nhà thờ Cộng hòa Congo

37 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Website: http://adc-congo.org/

Cộng hòa Congo, Niari, Divénié

Mệnh giá: evangelical

Cộng hòa Congo, Niari, Dolisie

Mệnh giá: pentecostal

Cộng hòa Congo, Pointe-Noire

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Congo

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Cộng hòa Congo, Pointe-Noire

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Cộng hòa Congo, Pointe-Noire

Cộng hòa Congo, Sangha, Ouesso

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Congo, Kouilou, Diosso, village

Mệnh giá: evangelical

Cộng hòa Congo, Niari, Dolisie

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Congo, Pointe-Noire

Mệnh giá: protestant

Cộng hòa Congo, Kouilou, Loaka, village

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Congo, Niari, Makabana, village

Mệnh giá: catholic

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Cộng hòa Congo, Pointe-Noire

Mệnh giá: orthodox

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Cộng hòa Congo? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\