Tượng đài Kazakhstan

237 đối tượng
bộ lọc

Kazakhstan, Almaty

Kazakhstan, Mangystau Region, Shetpe

Kazakhstan, South Kazakhstan Region, Shymkent

Kazakhstan, Akmola Region, Балкашино, village

Kazakhstan, North Kazakhstan Region, Алкатерек, village

Kazakhstan, Akmola Region, Zerendi

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Kurchatov

Kazakhstan, Karaganda Region, Karagandy

Kazakhstan, Akmola Region, Kokshetau

Kazakhstan, Mangystau Region, Aktau

Kazakhstan, South Kazakhstan Region, Састобе, village

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Kurchatov

Kazakhstan, East Kazakhstan Region, Kurchatov

Kazakhstan, Kyzylorda Region, Kyzylorda

Kazakhstan, Astana

Kazakhstan, Mangystau Region, Aktau

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\