Tượng đài East Timor

39 đối tượng
bộ lọc

East Timor, Lautém

East Timor, Dili

East Timor, Bobonaro, Batugade

East Timor, Liquiçá, Maubara

East Timor, Aileu, Remexio

East Timor, Dili

East Timor, Dili

East Timor, Dili

East Timor

East Timor, Bobonaro, Balibo

East Timor

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\