Bưu điện trong thị trấn Baja, Hungary

đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Baja, Oroszlan utca, 5

Điện thoại: +36 79/322-444

Website: http://www.posta.hu/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Baja (Great Plain and North), Hungary.\