Bệnh viện trong thành phố Samarinda, Indonesia

18 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: http://kesehatan.kaltimprov.go.id/

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: http://www.smec-group.com

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: http://id.indonesiayp.com/

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: http://rshajidarjad.com

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: http://web belum diresmikan

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: http://kesehatan.kaltimprov.go.id/

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Website: http://www.pkbi.or.id

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\