Nhà nghỉ Campuchia

414 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp, 7 Makara (High School Road), 7

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Monourom, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Chas, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Quận Daun Penh

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \