Nhà nghỉ trong thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

182 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://www.center-ramblas.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Dijkstraat, 24

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer d'Estruc, 36

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Passeig de Gracia, 33

Điện thoại: +34 93 2156538

Website: http://www.equity-point.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Ronda de la Universitat, 15

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Sant Antoni Abat, 8

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \