Nhà nghỉ Liechtenstein

3 đối tượng
bộ lọc

Liechtenstein, Schaan, village

Website: https://www.booking.com/

Liechtenstein, Schaan, village, Under Ruttigass, 6

Điện thoại: +42 3 232 50 22

Website: http://www.youthhostel.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Liechtenstein, Triesen, village, Unterfeld, 4

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \