Nhà nghỉ Moldova

32 đối tượng
bộ lọc

Moldova, Chișinău

Website: https://www.booking.com/

Moldova, Chișinău

Website: https://www.booking.com/

Moldova, Transnistria, Tiraspol

Website: https://www.booking.com/

Moldova, Transnistria, Tiraspol

Website: https://www.booking.com/

Moldova, Transnistria, Tiraspol

Website: https://www.booking.com/

Moldova, Transnistria, Tiraspol

Website: https://www.booking.com/

Moldova, Chișinău

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Moldova, Chișinău

Website: https://www.booking.com/

Moldova, Chișinău, Strada Armeneasca, 27

Website: https://www.booking.com/

Moldova, Chișinău

Điện thoại: +37368408626

Website: http://www.chisinauchillhostel.com

Moldova, Chișinău, Strada A. Sciusev, 36

Moldova, Chișinău, Strada Florilor, 8/1

Moldova, Nisporeni

Moldova, Transnistria, Tiraspol

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \