Nhà nghỉ Qatar

23 đối tượng
bộ lọc

Qatar, Doha

Điện thoại: +974 4421 0812

Qatar, Al Khawr, Al Khor

Qatar, Doha

Qatar, Doha

Qatar, Doha

Điện thoại: +97440009400

Website: http://www.nemcco.com

Qatar, Al Khawr, Al Khor

Qatar, Doha

Điện thoại: 40009400

Website: http://www.nemcco.com

Qatar, Al Khawr, Al Khor

Qatar, Doha

Điện thoại: 0097433339294

Giờ mở cửa: 24/7

Qatar, Doha

Điện thoại: +97440009400

Website: http://www.nemcco.com

Qatar, Doha

Qatar, Doha

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \