Nhà nghỉ trong làng Matten, Thụy Sĩ

4 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Hauptstrasse, 36

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Hauptstrasse, 36

Điện thoại: +41 33 8 281 281

Website: http://www.funny-farm.ch

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Hauptstrasse, 23

Điện thoại: +41 33 822 19 61

Website: http://www.balmers.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \